KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA  METNİ

Değerli Hastamız,

Özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla Kişisel Verilerinizin toplanması, korunması ve işlenmesi ile ilgili haklarınız hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik), Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak; özel nitelikli Kişisel Verileriniz de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerimiz ve diğer hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza sağlamış olduğunuz Kişisel Verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve işlenmesi adına sizlere işbu Aydınlatma Metni kapsamında Dr. Hüseyin NAZLIKUL tarafından bazı bilgilendirmelerde bulunulmaktadır.

Veri Sorumlusu sıfatına sahip Dr. Hüseyin NAZLIKUL, Kişisel Verilerinizi işbu Aydınlatma Metninde açıklandığı şekilde, kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, mevzuatın ya da anlaşmalarım izin verdiği ve/veya zorunlu kaldığı durumlarda üçüncü kişilerle (hizmet alan kişinin yakınları ve/veya hizmet alanın çalışanı/sigortalısı olduğu kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, diğer kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri, kliniğimizin tabi olduğu mevzuatta belirtilen amaçlara konu faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı veya işbirliği yaptığı üçüncü kişilere) paylaşabilecek, aktarabilecek, sınıflandırılabilecek, KVKK ve ilgili mevzuatta satılan şekillerde işleyebilecektir.

Sağlık verileriniz KVKK kapsamında özel nitelikli veri olarak sayılmış olup ilgilinin açık rızası olmadan işlenemez. Ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetim amaçlarıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın sağlık verileriniz işlenebilecektir.

Kişisel Verileriniz, Dr. Hüseyin NAZLIKUL tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla; yazılı (hasta tanıma formu, hasta bilgilendirme ve rıza formu vb.), sözlü, görsel, elektronik ortam, elektronik posta, çağrı merkezi, internet sitesi benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

Başta sağlık verileriniz olmak üzere, kişisel ve özel nitelikli Kişisel Verileriniz: ad, soy ad, T.C. Kimlik No ve/veya pasaport numarası ve/veya geçici Mavi Kart Kimlik numarası, doğum yeri ve/veya tarihi, medeni hal, cinsiyet, sağlık güvencesi, meslek, sigorta kart numarası, iş yeri sicil ve/veya hasta kimlik numarası ile sizi tanımlayabilecek (belirlenebilir) diğer kimlik verilerinizi; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve sair iletişim verilerinizi, müşteri temsilcileri ve/veya hata hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtları ile elektronik posta, mektup ve/veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen Kişisel Verilerinizi; banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgileri, faturalama ve fatura bilgileri gibi finansal verilerinizi; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ile Sosyal Güvenlik Kurumu gibi ödeyici kurum bilgisi verilerinizi; hasta tıbbi raporları, tanı verileri, biyometrik ve genetik veriler, laboratuvar sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, doktor analiz ve yorumları, randevu bilgileri, reçete bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında ve/veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık bilgileri ile verilerinizi; anket, teşekkür, şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları gibi bildirimlerinizi; otoparkı kullanmanız halinde araç plaka bilginizi, Dr. Hüseyin NAZLIKUL’un muayenehanesindeki ortak alanlarda sürekli kayıt halinde olan kamera kayıtlarından elde edilen görüntülerinizi Dr. Hüseyin NAZLIKUL’a ait tüm web siteleri ve online hizmetler aracılığıyla gönderdiğiniz ve/veya girdiğiniz sağlık verileriniz, IP adresi, çerez ve sair Kişisel Verileriniz, iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair Kişisel Verileriniz ile hizmet akdiniz ile ilgili her türlü Kişisel Verilerinizi kapsamakta olup Dr. Hüseyin NAZLIKUL tarafından sizden alınan bilgilerin alınma amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI:

Dr. Hüseyin NAZLIKUL. tarafından Kişisel Verileriniz aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında K.H.K, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik ve ilgili diğer sair mevzuatta yer alan hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirme,
 • Kliniğimizin iç işleyişi ile günlük uygulamaların (tedavilerin) planlanması ve yönetilmesi
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,
 • Sizlere özel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve faydalanmanızın sağlanması,
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme,
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme, bilgi sağlama ve/veya randevu hatırlatma,
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile edinilen bilgileri paylaşma ve yanıt verme,
 • Sunduğumuz hizmetler karşılığında fatura tanzim etme,
 • İç politika ve prensiplerine uyum sağlama,
 • Sağlık hizmetleri almanızı takiben hasta memnuniyetinin ölçülmesi ve hasta memnuniyetinin artırılması,
 • Size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, hizmetlerimize ilişkin soru veya şikayetlerinize yanıt verme,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri başta olmak üzere anlaşmalı kurum/kuruluşlarca talep edilen bilgileri paylaşma ve kimlik doğrulama,

Dr. Hüseyin NAZLIKUL tarafından gerçekleştirilen hizmetlerimize ilişkin olarak bilgilendirme ve kampanya amacıyla sizinle iletişime geçilmesi ve bunlarla sınırlı olmaksızın, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, hasta memnuniyetinin arttırılması, araştırılması ve bağlı nedenler.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz Dr. Hüseyin NAZLIKUL’un fiziki arşivlerinde ve/veya bilgisayar ortamına aktarılarak, hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilecektir.

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİNDE AÇIK RIZA ARANMAYAN HALLER:

Sağlık verileriniz (Özel Nitelikli Kişisel Veri) kural olarak işlenmesi yasak olup ancak yasal bir temelle veya ilgilinin rızası ile işlenebilecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenebileceğine ilişkin istisnalar mevcuttur. Aşağıda sayılan haller (KVKK m.5 ve Yönetmelik m.7) durumunda açık rıza aranmadan Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hallerinde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel Veri/Kişisel Verilerinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Dr. Hüseyin NAZLIKUL’un meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 • Devlet tarafından tüm koruma mekanizmaları kurulduğunda işlenebilir.
 • Sağlığı korunması, tıbbi teşhis, tedavi veya sağlık hizmetlerinin yönetimi için gerekli veriler ise, ancak sır saklama yükümlülüğüne tabi olan kişiler tarafından işleniyor ise yasak değildir.
 • Ayrıca sağlık, cinsel yaşama ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, Dr. Hüseyin NAZLIKUL tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.
 • İlgililerin ırkı, etnik kökeni, politik görüşleri, dini ya da felsefi inançları, mezhebi veya diğer inançları, kılık kıyafeti, demek, vakıf ya da sendika üyeliğine ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Verileri kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması hallerinde açık rıza aranmadan Kişisel Verileriniz işlenebilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli önemlerin alınmadığının tespiti halinde ilgilinin açık rızası olsa dahi verinin işlenmemesine karar verilebilecektir.

Saygılarımızla,

Dr. Hüseyin NAZLIKUL

KVKK Başvuru Formunu indirmek için lütfen tıklayın